Omet les ordres de franja
Passa al contingut principal
    • Habitació 1

    • Habitació 2

    • Habitació 3

    • Habitació 4

  

Nota Legal 

Textos Legals Versió 3   03-2018

1.1 Avís Legal (LSSI)

1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

1.3 Política de Cookies


 


1.1 Avís Legal (LSSI)

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació :

CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., domiciliada a C/ Numància, 185-1ª - 08034 BARCELONA, amb NIF B62116942, i Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 32.136, Foli 1, Full B-201.867, Inscripció 1ª, és la titular i l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web www.h10hotels.com (“Web”), a la qual s’accedeix a traves del domini www.h10hotels.com i els seus subdominis.

En endavant, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. i totes les societats del seu grup empresarial seran anomenades, conjuntament, com a GRUP H10 HOTELS. 

La utilització del portal Web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per GRUP H10 HOTELS en el mateix moment en què l’usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

Per la informació de la Web

GRUP H10 HOTELS realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts de la Web. No obstant l’anterior, la informació i serveis inclosos o disponibles a través de la Web poden incloure incorreccions o erros tipogràfics.

La informació que apareix a la Web es la vigent en data de la seva última actualització. GRUP H10 HOTELS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació de la Web, podent-ne limitar o denegant-ne l’accés.

GRUP H10 HOTELS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment, la quantitat de canvis i modificacions que estimi convenients, podent fer ús d’aquesta facultat en qualsevol moment i sense previ avís.

Els continguts de la Web tenen la finalitat informativa quant a l’oferta de serveis i tarifes, segons el previst en aquest Avís Legal i en la resta de textos legals del present portal.

GRUP H10 HOTELS es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a la Web a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquesta Web qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret a exercir les accions legals que  estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

Per la qualitat i disponibilitat del servei

GRUP H10 HOTELS declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a internet, sigui quina sigui la seva causa.

GRUP H10 HOTELS no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es poguessin ocasionar als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la Web.

GRUP H10 HOTELS no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus d’interrupció del servei.

GRUP H10 HOTELS no garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que el posa a la seva disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici que GRUP H10 HOTELS realitzi els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents.

Pels continguts enllaçats a través de la Web

GRUP H10 HOTELS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles (“links”) des de la Web, o de qualsevol contingut, activitat comercial, productes i serveis inclosos posats a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari. GRUP H10 HOTELS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web, ni es responsabilitzarà de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivats de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció del servei o en l’accés, o de l’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar a la Web com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix portal Web.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció), així com les fotografies, segments de vídeo, segments de so i la resta de material que es trobi a la Web, estan protegits per drets de propietat intel•lectual, titularitat de GRUP H10 HOTELS.

Està prohibida la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total, dels elements referits a l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de GRUP H10 HOTELS i, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel•lectual de GRUP H10 HOTELS.

L'usuari només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per GRUP H10 HOTELS. En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que pugui estar instal•lat.

Excepte autorització expressa de GRUP H10 HOTELS, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” www.h10hotels.com.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de GRUP H10 HOTELS estan protegits per drets de propietat industrial i, en conseqüència, està prohibida la utilització o manipulació de qualsevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de GRUP H10 HOTELS.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a GRUP H10 HOTELS i per això dediquem el màxim esforç a assegurar que els nostres processos de transaccions siguin segurs i que la seva informació personal estigui protegida.

No comparteixi la seva informació personal

GRUP H10 HOTELS no li enviarà mai un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o si rep un correu electrònic no sol•licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a GRUP H10 HOTELS per tal que procedim a la investigació de l'incident.

Identifiqui els correus electrònics falsos (intents de “spoofing” o “phishing”)

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol•liciti informació personal, que el redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de GRUP H10 HOTELS o que li demani que pagui per un mitjà diferent de l’autoritzat per GRUP H10 HOTELS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (“spoofing' o “phishing”), i haurà de considerar-ho fraudulent.

GRUP H10 HOTELS utilitza el domini “h10hotels.com” per als seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple, h10hotels.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen “phishing” contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "h10 hotels” a la seva URL, però que el dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent de les enllaçades en els llocs web autèntics de GRUP H10 HOTELS.

Si, tot i així, vostè fa clic en un correu electrònic que practica “phishing” i és redirigit a una pàgina que s'assembla a "Al seu compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

Comuniqui els intents de “phishing”

Enviï un correu electrònic a l'adreça h10@h10hotels.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En facilitar-nos aquesta informació ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenviï’l a h10@h10hotels.com i inclogui’n la major quantitat d'informació possible.

Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes @ecommerce.

S'informa al comprador de productes de la Web de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l'article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 

El present Avís Legal en regeix en tots i cada un dels seus extrems per la llei espanyola.

 


1.2 Política de Privacitat (RGPDUE)

TEXT LEGAL

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat incloses a un tractament titularitat de CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L., amb  domicili social a C/ Numància, 185-1ª - 08034 BARCELONA, NIF B62116942, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona Tom 32.136, Foli 1, Full B-201.867, Inscripció 1ª, E-mail h10@h10hotels.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i d’enviar-li informació relacionada amb les activitats, productes o serveis que li oferim.

En endavant, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. i totes les societats del seu grup empresarial seran anomenades, conjuntament, com a GRUP H10 HOTELS. 

GRUP H10 HOTELS està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen a la Web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara en endavant, la "Política") GRUP H10 HOTELS informa els usuaris de la Web del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen a la Web, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntària, si desitgen facilitar la informació sol•licitada.

GRUP H10 HOTELS considera essencial garantir la protecció de les dades personals, a fi de protegir la intimitat i privacitat de tots els interessats (titulars de les dades), de manera que posa de manifest la present Política, comprometent-se a garantir les exigències legals estipulades en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades personals en cada moment.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Les dades recollides a través de la Web s'incorporen al tractament USUARIS WEB / NEWSLETTER, al qual li serà aplicada la present Política i el responsable de la qual és CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. 

Per poder satisfer la seva petició, o sol•licitud d'informació, pot ser necessari que les seves dades siguin comunicades per CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. a les restants societats que formen el GRUP H10 HOTELS. Igualment, per les característiques pròpies de l’activitat i els serveis prestats per GRUP H10 HOTELS, les dades obtingudes a través de la Web podran ser cedides a les societats propietàries i explotadores dels hotels H10  a qualsevol país del món, així com a terceres empreses del sector turístic quan sigui necessari per a la correcta prestació del servei contractat. En aquests casos, CORPORACIÓN H10 HOTELS, S.L. garanteix que a la societat en qüestió també li serà aplicada la present Política i que el tractament de les seves dades serà conforme amb els requisits de la legislació aplicable.

RECOLLIDA I TRACTAMENT

El tractament USUARIS WEB / NEWSLETTER, té com a principals característiques:

Finalitat del tractament

a. Oferir la informació sol•licitada pels interessats a través del formulari o qüestionari de la Web.

b. Resoldre les qüestions formulades.

c. Remetre informació sobre les ofertes d'activitats, productes o serveis.

Encarregat del tractament 

En el cas que el tractament de les seves dades personals es realitzi per un tercer encarregat de tractament per compte de GRUP H10 HOTELS, aquest garanteix que triarà únicament un encarregat que ofereixi garanties suficients per aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits de la legislació aplicable i garanteixi la protecció dels drets de l'interessat.

Base jurídica - Consentiment 

Mitjançant l'emplenament dels formularis disponibles a la Web, l'interessat dóna el seu consentiment per tal que les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al fitxer, sent objecte de tractament d'acord amb la present Política. De la mateixa manera, presta consentiment per tal que, si escau, GRUP H10 HOTELS li enviï informació periòdica sobre ofertes d'activitats, productes o serveis del grup empresarial. L'usuari podrà, en qualsevol moment, oposar-se a aquest tipus d'enviaments, enviant un correu electrònic a l'adreça pd@h10hotels.com i indicant a l'assumpte "BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ"

MESURES DE SEGURETAT

GRUP H10 HOTELS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits i ha instal•lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ, OPOSICIÓ, PORTABILITAT I LIMITACIÓ

Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament USUARIS WEB / NEWSLETTER, així com de les dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de GRUP H10 HOTELS, podran dirigir-se a l'entitat per tal de poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel•lació, oposició, portabilitat i, si escau, limitació, en els termes legalment previstos.

Per a això, l'interessat haurà d'enviar un escrit, acompanyat d’una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent, a GRUP H10 HOTELS, C / Numància, 185-1ª - 08034 BARCELONA, o per correu electrònic a pd@h10hotels.com, indicant a l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

CANVI DE NORMATIVA 

GRUP H10 HOTELS es reserva el dret de modificar la present Política amb l'objecte d'adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que poguessin derivar-se de "codis tipus" existents en la matèria. Aquests canvis seran comunicats amb l'antelació que sigui necessària a la Web, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat d'acord amb els termes de la present Política. Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present Política, no dubti en consultar-ho dirigint la seva comunicació a h10@h10hotels.com.

 


1.3 Política de Cookies

Què són les Cookies?

Les Cookies són arxius que s’instal•len al lloc web del navegador o als dispositius (smartphones, tablet) de l’usuari durant el seu recorregut per les pàgines del lloc web i serveixen per a emmagatzemar informació sobre la seva visita.

S’utilitzen Cookies per:

• Assegurar que les pàgines web puguin funcionar correctament.

• Emmagatzemar les preferències, com l’idioma o la mida de la lletra.

• Conèixer l’experiència de navegació de l’usuari.

• Recopilar informació estadística anònima, com quines pàgines ha visitat l’usuari o quant de temps ha estat en el lloc web.

L’ús de les Cookies permet optimitzar la navegació, adequant la informació i els serveis oferts als interessos dels usuaris, per a proporcionar-li una millor experiència sempre que visiti el lloc web.

Tipologia, finalitat i funcionament

Les Cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les primeres expiren quan l’usuari tanca el navegador. Las segones expiren quan es compleix l’objectiu pel qual serveixen o bé quan s’esborren manualment.

A més a més, en funció del seu objectiu, les Cookies es poden classificar de la forma següent:

• Estrictament necessàries (tècniques): són aquelles imprescindibles pel correcte funcionament de la pàgina. Normalment es generen quan l’usuari accedeix al lloc web o hi inicia sessió i s’utilitzen per a identificar-lo en el lloc web amb els següents objectius:

Mantenen l’usuari identificat de forma que, si abandona el lloc web, el navegador o el dispositiu i en un altre moment torna a accedir-hi, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar-se a identificar.

Comprovar si l’usuari està autoritzat per a accedir a certs serveis o zones del lloc web.

• De rendiment: s'utilitzen per a millorar l'experiència de navegació i optimitzar el funcionament del lloc web com, per exemple, emmagatzemar les configuracions de serveis o emmagatzemar la compra realitzada en un carret de la compra.

• De publicitat: són aquelles que recullen informació sobre els anuncis mostrats als usuaris del lloc web. Poden ser de dos tipus:

Anònimes: només recopilen informació sobre els espais publicitaris mostrats al lloc web, amb independència de l'usuari que accedeix al lloc web, és a dir, sense identificar-lo expressament.

Personalitzades: recopilen informació personal de l'usuari del lloc web per part d'un tercer, per a la personalització d'aquests espais publicitaris.

• De geo-localització: s'utilitzen per esbrinar en quin país o regió es troba l'usuari quan accedeix a un servei del lloc web per tal d'oferir-li continguts o serveis adequats a la seva localització.

• D’analítiques: recopilen informació sobre l'experiència de navegació de l'usuari en el lloc web, normalment de forma anònima, encara que en ocasions també permeten identificar de manera única i inequívoca l'usuari per tal d'obtenir informes sobre els interessos dels usuaris en els serveis que ofereix el lloc web.

Cookies utilitzades

• Nivell 1: cookies estrictament necessàries per a la prestació del mateix servei sol•licitat per l'usuari.

• Nivell 2: cookies de rendiment (anònimes) necessàries per al manteniment de continguts i navegació, de les quals només cal informar sobre la seva existència.

• Nivell 3: cookies gestionades per tercers que permeten el seguiment de l'usuari a través d’altres webs que no són del titular d’aquest web. Normalment es corresponen amb cookies de publicitat o analítiques on s'identifica l'usuari de manera única i evident.

Desactivar l'ús de cookies 

L'Usuari podrà, en qualsevol moment, deshabilitar l'ús de les cookies mitjançant la configuració del navegador. Per exemple: 

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Windows Explorer http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Apple Safari http://support.apple.com/kb/ph5042


L'informem que GRUP H10 HOTELS, en el seu domini www.h10hotels.com, no utilitza cap tipus de cookies per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes.

A continuació, oferim la informació relativa a les cookies utilitzades per GRUP H10 HOTELS:

DOMINI Nom de la "Cookie" Expira Informació Nivell
 
COOKIES PRÒPIES
h10hotels.comver_legalPermanentControl versió dels textos legals1
h10hotels.comhideBookingPanel1 diaS'utilitza per a ocultar o mostrar el component de "Fes una reserva" de la pàgina web, per millorar l'experiència d'usuari en determinades pàgines.1
h10hotels.comcookieuserdisplayname1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el nom de l'usuari en qualsevol part de la web.1
h10hotels.comcookieusername1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el nom de l'usuari per a ús intern de la  web.1
h10hotels.comcookieuserh10state1 diaS'utilitza per a diferenciar entre un usuari recorrent d'un usuari que ens visita per primera vegada.1
h10hotels.comcookieuserlastname1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el cognom de l'usuari en qualsevol part de la web.1
h10hotels.comcookieuserlastname21 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el segon cognom de l'usuari en qualsevol part de la web.1
h10hotels.comcookieusercountry1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el país de l'usuari en qualsevol part de la web.1
h10hotels.comcookieuserpostalcode1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el codi postal de l'usuari en qualsevol part de la web.1
h10hotels.comcookieemail1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el correu electrònic  de l'usuari en qualsevol part de la web.1
h10hotels.comcookiephone1 diaS'utilitza per a emmagatzemar i/o mostrar el telèfon de l'usuari en qualsevol part de la web.1
h10hotels.comcookiecodigoclienteclub1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el número de targeta del Club H10 arreu de la web.1
h10hotels.comcookiecodigoclub1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el tipus de targeta del Club H10 arreu de la web (Club H10, Class, Grand Class)1
h10hotels.commetasearch1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar si la visita de l'usari procedeix de Trivago.1
h10hotels.comagencianame1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el nom de l'agència arreu de la web.1
h10hotels.comagenciacode1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el codi de l'agència arreu de la web.1
h10hotels.comagenciadisplayname1 diaEs fa servir per emmagatzemar i / o mostrar el nom de l'agència arreu de la web.1
h10hotels.comagenciausername1 diaEs fa servir per a emmagatzemar i/o mostrar el nom de l'usuari de l'agència arreu de la web.1
h10hotels.comagenciapassword1 diaEs fa servir per a emmagatzemar la contrasenya encriptada de l'agència arreu de la web.1
h10hotels.comcookieprofile1 diaEmmagatzema el perfil que l'usuari selecciona a la capçalera de la web entre 4 opcions diferents: "Tots", "Família", "Negocis" o "Només Adults"
1
h10hotels.comcurrentProtocol1 diaEl protocol http, https etc. s'utilitza per a intercanviar informació entre els servidors i clients.1
h10hotels.comvisitedweb1 diaServeix per a guardar si l'usuari ha accedit prèviament a la web.1
h10hotels.comprofile1 diaEmmagatzema el perfil que l'usuari selecciona ea la capçalera de la web entre 4 opcions diferents: "Tots", "Família", "Negocis" o "Només Adults"
1
h10hotels.comBookingIDParams1 diaS'utilitza per a emmagatzemar i/o mostrar les variables de cerca de l'usuari: destí, hotel, data d'entrada, data de sortida i ocupació.1
h10hotels.comBookingPrice1 diaS'utilitza per a emmagatzemar i/o mostrar el preu de la reserva.1
COOKIES DE TERCERS
h10hotels.comDiverses1 a 30 diesS'utilitzen diverses cookies de terceres empreses per a poder dur a terme campanyes de SEM, metabuscadors, display marketing, missatges emergents als usuaris, xat amb l'hotel, comparativa de preus i analítica web, entre d'altres.3


Una vegada llegida tota la informació facilitada, avisem l'usuari que, si prossegueix la seva navegació pel nostre lloc web, sense haver pres les mesures oportunes de personalització dels seus navegadors per a impedir la instal·lació de les cookies emprades pel mateix, estarà prestant el seu consentiment per a la utilització d'aquests mnecanismes, en els termes inclosos a l'article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, segons la redacció del mateix donada pel RD 13/2012 de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d'electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques.